Generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling 3. december 2023 i forbindelse med foreningens julefrokost.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag, senest 8 dage før generalforsamlingen.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og af revisorsuppleant for det kommende regnskabsår.
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen


Foreningens vedtægter

Betaling af medlemskontingent (100 Kr.)

Medlemskab af foreningen med ret til at øve indflydelse på foreningens generalforsamling kræver at kontingent for regnskabsåret 1. oktober 2023 til 30.september 2024 er indbetalt inden generalforsamlingen. Registrering på foreningens bankudtog anses for indbetaling.

Ved indbetaling på foreningens bankkonto bedes udover navn og adresse anført mailadresse.

Rold Skovs Venners har i Spar Nord konto 9236 2360354833